Pozovite nas : ‎064/49-65-465 ili ‎065/50-45-385 Kontaktirajte nas
 • USLUGE ZA POTREBE OZAKONJENJA (LEGALIZACIJE) OBJEKATA
  • Geodetski snimak
  • Elaborat geodetskih radova
  • Elaborat etažiranja objekata
  • Elaborat ucrtavanja objekata u katastar
  • Izveštaj zatečenog stanja

 • KATASTARSKE I GRAĐEVINSKE PARCELE
  • Idetifikacija parcela
  • Obeležavanje (omeđavanje) parcela
  • Deoba parcela
  • Formiranje građevinskih parcela
  • Projekti geodetskog obeležavanja
  • Interna deoba parcela
  • Utvrđivanje faktičkog stanja

 • PRIBAVLJANJE DOKUMENTACIJE IZ KATASTRA
  • Listovi nepokretnosti
  • Kopije plana parcele
  • Kopije plana podzemnih vodova
  • Uverenja o kućnom broju
  • Uverenja o nazivu ulica
  • Uverenja o prethodnim zahtevima na parceli
  • Uverenja o istorijatu promena na nepokretnosti
 • GEODETSKE PODLOGE ZA PROJEKTOVANJE
  • Katastarsko - topografski planovi
  • Situacioni planovi

 • GEODETSKI RADOVI PRI IZGRADNJI OBJEKATA
  • Horizontalno i vertikalno obeležavanje položaja objekta
  • Obeležavanje širokog iskopa
  • Protokoli regulacije
  • Kontrola temelja i geometrije objekta
  • Geodetski snimak izvedene konstrukcije objekta
  • Elaborati geodetskih radova za potrebe tehničkog prijema objekta
  • Kontrola sleganja objekata
  • Obračun kubatura zemljišta

 • GEODETSKI RADOVI NA PODZEMNIM INSTALACIJAMA
  • Geodetski snimak novopostavljenih vodova
  • Obeležavanje trase vodova
  • Snimanje vodova radi ucrtavanja u katastar vodova
  • Elaborat geodetskih radova za podzemne instalacije

 • BRISANJE OBJEKATA IZ KATASTRA

 • URBANISTIČKI PROJEKTI
 • PROJEKTI PARCELACIJE I PREPARCELACIJE